KO110291 - KOKS Supreme Matic ATF 4

KOKS Supreme Matic ATF 4

Artikelnummer: KO110291

Offerte formulier

KO110291 - KOKS Supreme Matic ATF 4

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Versie: 28.05.2015 

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
 

1.1 
Productidentificatie Handelsnaam: KOKS Supreme Matic ATF 4.

1.2 
Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Aanbevolen gebruik Smeerolie. 

1.3 
Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Fabrikant/leverancier: GP Groot Brandstoffen- en Oliehandel B.V. Van Kessel Olie B.V. Vennewatersweg 2B, Milheesestraat 19 1852 PT Heiloo 5763 AD Milheeze T 088-472 03 00 T 0492-34 12 21 F 072-531 13 99 F 0492-34 36 64 E [email protected] E [email protected] 

1.4 
Telefoonnummer voor noodgevallen Telefoonnummer voor noodgevallen: +31 (0)492 34 12 21 (8.00 tot 17.30 uur, maandag t/m vrijdag) 

2 Identificatie van de gevaren 

2.1 
Indeling van de stof of het mengsel Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 Het product is niet geclassificeerd volgens de CLP-verordening. Indeling overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EG Vervalt. Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu: Het product moet geen markering krijgen op basis van het berekeningsproces van de "Algemene classificatierichtlijn voor bereidingen in de EG", laatste editie. Classificatiesysteem: De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur en van de onderneming. 

2.2 
Etiketteringselementen Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 vervalt Gevarenpictogrammen vervalt Signaalwoord vervalt Gevarenaanduidingen vervalt Aanvullende gegevens: EUH208 Bevat alkyl amine met lange keten. Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH210 Veiliheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. 

2.3 
Andere gevaren Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling PBT: Niet bruikbaar. zPzB: Niet bruikbaar. 

3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

3.1
 Stoffen: Niet van toepassing. 

3.2 
Mengsels  Gevaarlijke inhoudstoffen: alkyl amine met lange keten T R23/24; C R34; Xn R22-48/20; Xi R43; N R50/53 Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 2, H330; Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317 0,1-1,0% Aanvullende gegevens: De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16. 

4 Eerstehulpmaatregelen 

4.1
 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Algemene informatie: Geen speciale maatregelen noodzakelijk. Na het inademen: Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden. Na huidcontact: Over het algemeen is het product niet prikkelend voor de huid Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen Na inslikken: Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk medische hulp raadplegen. 

4.2 
Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. 

4.3 
Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Bij inslikking of bij braken, gevaar voor indringing in de longen. 

5 Brandbestrijdingsmaatregelen 

5.1 
Blusmiddelen Geschikte blusmiddelen: CO2, droge chemicaliën, schuim. Water kan gebruikt worden om blootgesteld materiaal af te koelen en te beschermen. Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn: Krachtige waterstraal 

5.2 
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Bijverhitting of brand is het ontstaan van giftige gassen mogelijk. 

5.3 
Advies voor brandweerlieden Speciale beschermende kleding: Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht. Volledig beschermende overall aantrekken.

6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 

6.1
 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Persoonlijke beschermingskleding dragen. 

6.2
 Milieuvoorzorgsmaatregelen: Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen. 

6.3 
Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal: Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen. Van het wateroppervlak verwijderen (b.v. afskimmen, afzuigen). 

6.4
 Verwijzing naar andere rubrieken Er komen geen gevaarlijke stoffen vrij. Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7. Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8. 

7 Hantering en opslag 

7.1 
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk. Olienevelvorming vermijden. Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk. 

7.2 
Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Opslag: Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Enkel in de originele verpakking bewaren. Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Niet noodzakelijk. Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten. 

7.3
 Specifiek eindgebruik Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. 

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties: Geen aanvullende gegevens. Zie 7. 

8.1 
Controleparameters Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden: Bevat minerale olie. Onder omstandigheden die mist kunnen voortbrengen, moet men de U.S. OSHA PEL van 5 mg per kubieke meter, ACGIH STEL van 10 mg per kubieke meter naleven. Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren. 

8.2 
Maatregelen ter beheersing van blootstelling Persoonlijke beschermingsvoorzieningen: Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen: Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen. Ademhalingsbescherming: Niet noodzakelijk. Handbescherming: Handbescherming: Draag handschoenen ter bescherming tegen chemicaliën volgens EN 374 Draag handschoenen ter bescherming tegen chemicaliën volgens EN 374. Handschoenen - oliebestendig Handschoenmateriaal Nitrielrubber Handschoenen uit PVC Handchoenen uit neopreen De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest. Doordringingstijd van het handschoenmateriaal Voor continu contact bevelen wij handschoenen aan met een doorbraaktijd van meer van 240 minuten, waarbij de voorkeur gegeven wordt aan meer dan 480 minuten in die gevallen waarin geschikte handschoenen geïdentificeerd kunnen worden. Voor kortdurende of spatbescherming bevelen wij hetzelfde aan, maar zijn ons ervan bewust dat geschikte handschoenen die dit beschermingsniveau bieden, mogelijk niet beschikbaar zijn en in dat geval kan een kortere doorbraaktijd aanvaardbaar zijn zolang de procedures voor toepasselijk onderhoud en tijdige vervanging gevolgd worden. De dikte van de handschoenen is geen goede maat voor de weerstand van de handschoenen tegen een chemische stof, omdat dit afhankelijk is van de exacte samenstelling van het materiaal waarvan de handschoenen gemaakt zijn. De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee. Oogbescherming: Bij het omgieten is het gebruik van een veiligheidsbril aan te bevelen. Lichaamsbescherming: Draag geschikte beschermende arbeidskleding 

9 Fysische en chemische eigenschappen 

9.1 
Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Aggregatietoestand : Vloeibaar Voorkomen : Olieachtige vloeistof. Kleur : Geelbruin. Geur : Kenmerkend. Geurgrens : Geen gegevens beschikbaar pH : Geen gegevens beschikbaar Smeltpunt : Geen gegevens beschikbaar Stol-/vriespunt : -20 °C (ASTM D97) Kookpunt : Geen gegevens beschikbaar Vlampunt : > 245 °C @ ASTM D92 Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar Ontvlambaarheid (vast,gas) : Geen gegevens beschikbaar Explosiegrenzen : Geen explosie gevaar Dampdruk : Geen gegevens beschikbaar Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar Dichtheid : 893 kg/m³ @20°C Oplosbaarheid : Produkt is nauwelijks oplosbaar, en drijft op het wateroppervlak. Zelfontbrandingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar Ontbindingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar Viscositeit, kinematisch : 220 mm²/s @ 40°C Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar Explosieve eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar Brandbevorderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar. 

9.2 
Overige informatie Geen bijkomende informatie beschikbaar. 

10 Stabiliteit en reactiviteit 

10.1 
Reactiviteit. 

10.2
 Chemische stabiliteit Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: Om thermische ontleding te vermijden niet oververhitten. 

10.3 
Mogelijke gevaarlijke reacties Reacties met sterke oxidatiemiddelen. 

10.4 
Te vermijden omstandigheden Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. 

10.5 
Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. 

10.6 
Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend. 

11 Toxicologische informatie 

11.1
 Informatie over toxicologische effecten Acute toxiciteit: Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden: alkyl amine met lange keten Oraal Dermaal Inhalatief LD50 LD50 LC50 (4 h) 612 mg/kg (rat) 251 mg/kg (konijn) 157 mg/l (rat) Primaire aandoening: op de huid: Geen prikkelend effect. aan het oog: Geen prikkelend effect. Overgevoeligheid: Geen effect van overgevoeligheid bekend. Aanvullende toxicologische informatie: Het product is op grond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatie-richtlijnen voor toebereidingen van de EG in de laatste geldige redactie niet kenmerkingsplichtig. Bij deskundige omgang en gebruik volgens voorschrift veroorzaakt het product op grond van onze ervaring en de ons bekende informaties geen schadelijke effecten op de gezondheid Sensibilisatie Voor sensibilisatie van de luchtwegen en de huid: Is vermoedelijk geen sensibiliserende stof. CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting) Dit product bevat minerale oliën die als sterk geraffineerd worden beschouwd en krachtens IARC niet als kankerverwekkend worden beschouwd. Er werd met de IP 346-test aangetoond dat alle oliën in dit product minder dan 3% extraheerbare stoffen bevatten.

12 Ecologische informatie 

12.1
 Toxiciteit Aquatische toxiciteit: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. 

12.2 
Persistentie en afbreekbaarheid Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. Verdere informatie: Het product is biologisch moeilijk afbreekbaar. 

12.3 
Bioaccumulatie Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. 

12.4 
Mobiliteit in de bodem Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. Ecotoxische effecten: Opmerking: Deze stof is normaliter onschadelijk voor aquatische organismen. Het product werd nog niet getest. Deze bewering werd afgeleid uit de eigenschappen van de afzonderlijke componenten. Verdere ecologische informatie: Algemene informatie: Waterbezwaarlijkheid (NL) 11: Weinig schadelijk voor water levende organismen. Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering. 

12.5 
Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling PBT: Niet bruikbaar. zPzB: Niet bruikbaar. 

12.6
 Andere schadelijke effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. 

13 Instructies voor verwijdering 

13.1 
Afvalverwerkingsmethoden Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften. 

14 Informatie met betrekking tot het vervoer 

14.1 
VN-nummer ADR, ADN, IMDG, IATA vervalt. 

14.2 
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN ADR, ADN, IMDG, IATA vervalt. 

14.3 
Transportgevarenklasse(n): ADR, ADN, IMDG, IATA klasse vervalt. 

14.4 
Verpakkingsgroep: ADR, IMDG, IATA vervalt. 

14.5 
Milieugevaren: Marine pollutant: Neen. 

14.6
 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Niet bruikbaar. 

14.7 
Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code Niet bruikbaar. VN "Model Regulation": - Pagina 7 van 8 

15 Regelgeving 

15.1
 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen geen der bestanddelen staat op de lijst. SZW-lijst van mutagene stoffen geen der bestanddelen staat op de lijst. NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid geen der bestanddelen staat op de lijst. NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling geen der bestanddelen staat op de lijst. NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding geen der bestanddelen staat op de lijst. Nationale voorschriften: Gevaarklasse v. water: WGK 1 (D) (Zelfclassificatie): weinig gevaarlijk voor water. 

15.2 
Chemischeveiligheidsbeoordeling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd. 

16 Overige informatie 

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking. Relevante zinnen H302 Schadelijk bij inslikken. H311 Giftig bij contact met de huid. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H330 Dodelijk bij inademing. H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. R22 Schadelijk bij opname door de mond. R23/24 Vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid. R34 Veroorzaakt brandwonden. R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. R48/20 Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing. R50/53 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effec-ten veroorzaken. Blad met gegevens van de afgifte-sector: Product safety department. Contact-persoon: Product safety department Afkortingen en acroniemen: RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) ICAO: International Civil Aviation Organisation ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4 Acute Tox. 3: Acute toxicity, Hazard Category 3 Acute Tox. 2: Acute toxicity, Hazard Category 2 Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1B Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1 Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1 Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1 Bronnen 67/548/EG 99/45/EG EC/453-2010 Overige informatie: De informatie in dit veiligheidsblad werd verkregen uit bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. Niettemin werd de informatie, wat betreft de juistheid, zonder enige garantie - uitdrukkelijk of stilzwijgend - ter beschikking gesteld. De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het produkt vallen buiten onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren. Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, schade of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijn met de behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het produkt. Dit veiligheidsblad werd opgesteld voor dit produkt en dient uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de informatie in dit veiligheidsblad niet van toepassing is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede er zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor het gebruik van het product.
Geen specificaties gevonden
 Toevoegen
Gebruik komma's om tags te scheiden.
Geen reviews gevonden...
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »