Algemene voorwaarden

1. Overeenkomst tussen de klant en KOKSparts.com

1.1. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door de klant ("u") bij KOKSparts.com (publ) (“KOKSparts.com” of ”wij”) op http://www.koksparts.com (de ”Website”) geplaatste bestellingen.

1.2. Door gebruik te maken van deze Website en/of een bestelling te plaatsen, verklaart u gebonden te zijn aan onderstaande voorwaarden (de ”Overeenkomst”).

1.3. Zorg ervoor dat u de bepalingen in de Overeenkomst leest en begrijpt voordat u een bestelling plaatst.

1.4. Vink aan het einde van de bestelprocedure het hokje "Ik heb de voorwaarden gelezen en ga daarmee akkoord" aan. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, kunt u geen artikelen via de Website bestellen.

1.5. Wij behouden ons het recht voor deze Overeenkomst en eventuele andere bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen zonder voorafgaand bericht aan u te wijzigen. De voor uw bestelling geldende versie van de Overeenkomst is de versie die op de Website staat op het moment dat u uw bestelling plaatst.

2. Prijzen, leveringskosten en beschikbaarheid

2.1. De op de Website vermelde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief leveringskosten.

2.2. Voor iedere bestelling rekenen wij minimaal € 11,50 (DHL) leveringskosten, en dit wordt verder bepaald door de omvang en het gewicht van uw bestelling.

2.3. De prijzen en beschikbaarheid van artikelen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij doen er alles aan om u te voorzien van de meest recente informatie over prijzen en beschikbaarheid van artikelen. Het kan echter voorkomen dat bij sommige artikelen een verkeerde prijs staat vermeld, of dat een artikel uitverkocht is op het moment dat u een bestelling plaatst.

2.4. In het geval een artikel onjuist geprijsd is (bijv. door een tikfout), dan hebben wij het recht geplaatste bestellingen voor het onjuist geprijsde artikel te weigeren of te annuleren, ook als de bestelling al is bevestigd en het bedrag van uw rekening is afgeschreven of ten laste van uw creditcard is gebracht. Als de juiste prijs van een artikel lager is dan de door ons vermelde prijs, dan rekenen wij de lagere prijs en verzenden wij het artikel naar u. Als de juiste prijs van een artikel hoger is dan de door ons vermelde prijs, dan annuleren wij uw bestelling en brengen wij u van de fout en de annulering op de hoogte.

2.5. Als wij denken dat wij een door u besteld artikel niet meer kunnen leveren, dan stellen wij u daarvan op de hoogte, en annuleren wij de bestelling van dat artikel.

2.6. Als een door u besteld artikel niet op voorraad is, en wij het niet binnen 30 dagen na de besteldatum kunnen verzenden, dan berichten wij u over de vertraging, en mag u de bestelling annuleren en desgewenst het aankoopbedrag terugbetaald krijgen. Daarvoor moet u de in dat bericht aangegeven aanwijzingen volgen. Als het artikel langer dan 60 dagen na de besteldatum niet voorradig is, dan annuleren wij de bestelling van dat artikel en ontvangt u het aankoopbedrag terug.

3. Bestelling/sluiting van overeenkomst

3.1. U kunt onze artikelen via onze Website bestellen.

3.2. Alleen personen boven de achttien kunnen bestellingen plaatsen.

3.3. Als u eenmaal een bestelling heeft geplaatst, ontvangt u een bevestiging per e-mail, tenzij u geen e-mailadres heeft opgegeven. Als wij uw bestelling niet kunnen uitvoeren, ongeacht de reden daarvoor, dan laten wij u dat zo snel mogelijk weten. Als de betaling voor een bestelling is verwerkt en wij het geld daarvoor al hebben ontvangen, dan wordt dit teruggestort op uw bankrekening.

4. Levering

4.1. KOKSparts.com betracht de uiterste zorgvuldigheid bij het aanvaarden en verwerken van bestellingen en streeft ernaar uw bestelling aan het door u opgegeven adres te leveren.

4.2. KOKSparts.com streeft ernaar bestellingen zo snel mogelijk te verzenden; KOKSparts.com volgt daarbij de volgorde waarin bestellingen geplaatst zijn.

4.3. Zodra u uw bestelling heeft geplaatst, wordt u op de hoogte gesteld van de verwachte levering. Als dat niet aanvaardbaar is voor u, mag u de bestelling annuleren.

4.4. Aan u geleverde artikelen blijven eigendom van KOKSparts.com totdat deze volledig zijn betaald. Na levering bent u er wel verantwoordelijk voor dat de artikelen in redelijke staat blijven.

4.5. Alle bij ons gekochte artikelen worden verzonden op grond van een vervoersovereenkomst. Dit betekent dat het risico van verlies en de eigendom van bedoelde artikelen bij overdracht aan de vervoerder op u overgaan.

5. Regels bij Koop op Afstand

5.1. Op grond van de Regels bij Koop op Afstand heeft u een afkoelingsperiode van zeven werkdagen (die begint de dag na levering van uw bestelling) om uw bestelling te annuleren en het aankoopbedrag, inclusief leveringskosten, teruggestort te krijgen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor vrachtkosten en goederen worden teruggestuurd naar de afzender.

5.2. Als u uw bestelling wilt annuleren, stuurt u dan een schriftelijke annulering per e-mail [[email protected]] binnen de afkoelingsperiode van zeven dagen. Retourneer vervolgens het artikel (inclusief het retourformulier), zoals hierna in artikel 6 uitgelegd, en u ontvangt het volledige aankoopbedrag binnen 30 dagen na ontvangst van uw annulering terug op uw bankrekening.

6. Retourgarantie

6.1. Naast de afkoelingsperiode op grond van de Regels bij Koop op Afstand aanvaarden wij artikelen retour in overeenstemming met de volgende bepalingen. Wij aanvaarden echter alleen artikelen retour op voorwaarde dat deze voor terugzending in redelijke staat zijn gehouden. Dat betekent in het bijzonder dat artikelen onbeschadigd, schoon of niet veranderd zijn en dat de oorspronkelijke verpakking, de labels en kaartjes nog in tact zijn.

Gebrekkige, beschadigde of verkeerde artikelen: Als u een artikel van ons ontvangt dat beschadigd of gebrekkig is, of wij hebben een verkeerd artikel aan u gestuurd, dan krijgt u het volledige aankoopbedrag terug, inclusief de leveringskosten en de door u gemaakte kosten voor het retourneren van het (gebrekkige) artikel. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u het artikel binnen 28 dagen na de datum waarop wij het aan de vervoerder hebben overgedragen, aan ons retourneren, en moet u de hierna vermelde retourprocedure volgen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor vrachtkosten en goederen worden teruggestuurd naar de afzender.

Overige retouren: Voor artikelen die niet worden geretourneerd omdat ze beschadigd, gebrekkig of verkeerd zijn, ontvangt u wel het aankoopbedrag terug, maar niet de leveringskosten. Bovendien bent u verantwoordelijk voor de kosten van terugzending. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u het artikel binnen 28 dagen na de datum waarop wij het aan de vervoerder hebben overgedragen, aan ons retourneren, en moet u de hierna vermelde retourprocedure volgen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor vrachtkosten en de goederen worden teruggestuurd naar de afzender.

6.2. Stuurt u ons, om gebruik te maken van onze retourgarantie, een bericht per e-mail [[email protected]] en retourneer het artikel in goede staat, alles binnen de periode van 28 dagen. De Klantenservice van KOKSparts.com informeert u graag over de retourprocedure en stuurt u per e-mail een etiket met het retouradres.

6.3. Binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde artikel ontvangt u het aankoopbedrag (exclusief de leveringskosten en de hiervoor omschreven kosten van terugzending) terug. Als u heeft betaald met een geldige bankpas, dan wordt het bedrag teruggestort op de bij de aankoop gebruikte rekening.

7. Betaalmethoden

7.1. U moet vóór levering betalen voor bestelde artikelen. U kunt uw betaalgegevens opgeven bij uw bestelling door gebruik te maken van een geldige bankpas. Het verschuldigde bedrag wordt direct ten laste van uw bankrekening gebracht na afronding van uw aankoop.

7.2. KOKSparts.com behoudt zich het recht voor te controleren of uw bankpas, dat uw kredietlimiet met de bestelling niet wordt overschreden en dat de adresgegevens van de koper juist zijn. Op grond van de uitkomst van deze controle mogen wij bestellingen weigeren.

8. Onze Aansprakelijkheid

8.1. Wij garanderen dat ieder via onze Website gekocht artikel van een bevredigende kwaliteit is.

8.2. Onze aansprakelijkheid in verband met via onze Website gekochte artikelen beperkt zich uitsluitend tot het aankoopbedrag van dat artikel.

8.3. Hiermee wordt onze aansprakelijkheid niet beperkt of uitgesloten voor: (a) overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door nalatigheid onzerzijds; (b) fraude of een opzettelijk verkeerde voorstelling van zaken; of (c) zaken waarvoor het strafbaar zou zijn als wij onze aansprakelijkheid zouden uitsluiten of trachten uit te sluiten.

8.4. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor inkomsten- of omzetderving, bedrijfsschade, winstderving of verlies van contracten, verlies van voorziene besparingen, verlies van gegevens, tijdsverlies door bestuurders of kantoorpersoneel of indirecte schade of gevolgschade, ongeacht de aard ervan, en ongeacht of deze is veroorzaakt door onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs waar deze te voorzien is.

8.5. Niets in deze Overeenkomst is bedoeld om afbreuk te doen aan uw wettelijke rechten.

9. Privacyverklaring

Wij hebben een Privacyverklaring waarin is samengevat hoe uw persoonsgegevens door Koksparts.com worden verwerkt en beschermd.

10. Kleuren

Wij kunnen niet garanderen dat de afgebeelde kleuren precies gelijk zijn aan de kleuren van de daadwerkelijke artikelen. De afgebeelde kleuren kunnen anders zijn door de instellingen.

11. Garantie

Als het door u gekochte artikel gebreken vertoont, houdt Koksparts.com zich aan alle wettelijke regels omtrent garantie. Indien u een klacht heeft over duidelijke materiaal- of fabrieksfouten in door ons geleverde artikelen, inclusief schade ontstaan tijdens vervoer, neem dan per e-mail contact met ons op: [email protected].

12. Overmacht

12.1. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor niet-nakoming of te late nakoming van onze verplichtingen op grond van deze Overeenkomst, die is veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze redelijke macht (Overmachtssituaties).

12.2. Een Overmachtssituatie omvat iedere handeling, gebeurtenis, omissie of ongeluk buiten onze redelijke macht, waaronder meer specifiek (zonder daartoe beperkt te zijn): (werk)staking of uitsluiting, binnenlandse onlusten, rellen, invasie, (dreiging van een) terroristische aanslag, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging van of voorbereidingen voor oorlog, brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, instorting, epidemie of andere natuurramp, onmogelijkheid tot het gebruik van vervoer over het spoor, over het water, door de lucht of over de weg of ander openbaar of particulier vervoer, onmogelijkheid tot het gebruik van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken, wet- en regelgeving of door overheden opgelegde beperkingen.

12.3. Nakoming van deze Overeenkomst onzerzijds wordt geacht te zijn opgeschort zolang de Overmachtsituatie voortduurt; wij krijgen voor nakoming extra tijd gelijk aan de duur van de Overmachtsituatie. Wij betrachten alle redelijke inspanningen om de Overmachtsituatie ten einde te brengen of een oplossing te vinden waardoor wij onze verplichtingen op grond van deze Overeenkomst kunnen nakomen ondanks de Overmachtsituatie.

13. Cessie

Koksparts.com mag haar rechten en verplichtingen op grond van deze Overeenkomst te allen tijde aan anderen cederen, zonder kennisgeving aan u.

14. Scheidbaarheid en afstand

14.1. Indien een of meer van deze voorwaarden of een of meer bepalingen in deze Overeenkomst in enigerlei mate ongeldig, onwettig of niet rechtens afdwingbaar verklaard worden door een bevoegde autoriteit, dan vervalt die bepaling of voorwaarde zoverre, en blijven de overige bepalingen en voorwaarden geldig voor zover wettelijk toegestaan.

14.2. Als wij op een bepaald moment geen strikte nakoming van uw verplichtingen op grond van deze Overeenkomst of deze voorwaarden van u verlangen, of als wij op een bepaald moment nalaten een recht of rechtsmiddel op grond van deze Overeenkomst uit te oefenen, dan doen wij daarmee geen afstand van bedoelde rechten en rechtsmiddelen en wordt u daardoor niet ontslagen van nakoming van uw verplichtingen.

14.3. Afstand door ons van een tekortkoming in de nakoming uwerzijds vormt geen afstand van verdere tekortkomingen in de nakoming uwerzijds.

14.4. Afstand door ons van een of meer van deze voorwaarden geldt pas nadat dit uitdrukkelijk is verklaard en schriftelijk aan u is medegedeeld in overeenstemming met het bepaalde in artikel 16 hierna.

15. Elektronische communicatie

Wanneer u onze Website bezoekt of ons een e-mail stuurt, communiceert u elektronisch met ons. U stemt ermee in elektronische berichten van ons te ontvangen. Wij communiceren met u via e-mail of door het plaatsen van berichten op deze Website. U aanvaardt dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere berichten die wij elektronisch aan u doen toekomen voldoen aan het wettelijke schriftelijkheidsvereiste.

16. Eigendom van rechten

Alle rechten, waaronder auteursrechten, op het netwerk van websites dat door Koksparts.com of aan haar gelieerde ondernemingen of dochtermaatschappijen wordt geëxploiteerd (gezamenlijk: de “KOKS Websites") berusten bij Koksparts.com en de aan haar gelieerde ondernemingen en dochtermaatschappijen. Zonder toestemming van Koksparts.com is ieder gebruik van de KOKS Websites, inclusief deze Website, waaronder het kopiëren of opslaan (van delen) ervan of (delen) van de inhoud ervan verboden, tenzij het voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik is.

17. Bedrijfsinformatie

Deze Website KOKSparts.com wordt geëxploiteerd door KOKS Group B.V., statutaire vestiging Alkmaar. Handelsregister Alkmaar, nr. 37129526 - IBAN: NL60RABO0369147316. BIC: RABONL2U. Omzetbelasting nr. NL 8017.61.979.B06.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »